8

نقش مدیریتی فرماندار هندیجان رادریک سال اخیر چگونه ارزیابی می کنید؟

  • کد خبر : 2859
  • 16 فروردین 1402 - 4:03
نقش مدیریتی فرماندار هندیجان رادریک سال اخیر چگونه ارزیابی می کنید؟

به گزارش تیتر خوزستان گزینش مدیریتی فرمانداران خصوصاً در شهرستان های کوچک حساسیت بالایی دارد و قطعاً فرماندار بومی به نسبت با شناخت بهتر، می تواند در تلاشی مضاعف عملکرد بهتری نیز داشته باشد. بهمن ماه ۱۴۰۰ بود که علی رغم تاکیدات دولت و بخشنامه ها و آیین نامه ها و قوانین مصوب یک فرهنگی […]

به گزارش تیتر خوزستان گزینش مدیریتی فرمانداران خصوصاً در شهرستان های کوچک حساسیت بالایی دارد و قطعاً فرماندار بومی به نسبت با شناخت بهتر، می تواند در تلاشی مضاعف عملکرد بهتری نیز داشته باشد.

بهمن ماه ۱۴۰۰ بود که علی رغم تاکیدات دولت و بخشنامه ها و آیین نامه ها و قوانین مصوب یک فرهنگی بعنوان سکاندارفرمانداری شهرستان هندیجان منصوب شد .
وی در سوابق اجرایی خود، خصوصاً در وزارت کشورچندسالی بعنوان معاون فرماندار درشهرستان هندیجان باظرفیت های خاص بوده وبیش از یکسالی است به سمت فرماندار شهرستان هندیجان منصوب گردیده است ولی آنچه مهم و نیاز منطقه بود، می طلبید فرماندار فنی و متخصص تری با مدیریت اجرایی وآشنابه وزارت کشورسکان فرمانداری این شهرستان رابعهده می گرفت.
عبدالحسن دریایی از فرهنگیان ودبیران زبان خارجه است که دربهمن ماه سال ۱۴۰۰ توسط معاون سیاسی، اجتماعی استاندار خوزستان بعنوان فرماندار هندیجان منصوب گردید و درآیین معارفه ی ایشان معاون سیاسی اجتماعی استاندار با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه شهرستان هندیجان از جمله گردشگری، شیلات و…، خواستار تلاش بیشتری در جهت ارتقاء و توسعه ی این توانمندی ها شدند.
اماوی تاکنون دراین ماموریت ها موفق عمل نموده است؟
آیا کارنامه ی قابل قبولی ازخود به یادگار خواهد گذاشت؟
انتظارمیرفت هندیجان درمسیرپیشرفت وتوسعه ی بیشتر قرار گیرد اما برخی عوامل مانع ازاین مسیر پرپیچ وخم است وآنچه مشهوداست علی رغم اینکه اقدامات محدودی انجام گرفته ولی نه تنها رضایت همشهریان رابدنبال نداشته بلکه موجی ازنارضایتی ها هم وجودداردکه به برخی درذیل اشاره خواهیم کرد.
ماهها از انتصاب عبدالحسن دریایی می گذرد وآنچه مشهود است ضعف عملکرد وی حتی در عملکردهای روزمره و عدم تسلط بر دستگاههای اجرایی ، ناتوانی درانتصابات ، و افزون به آن می توان به عدم پیگیری اساسی و به ثمر رساندن مطلوب برخی مطالبات مردم نیز اشاره نمود.
ایشان در هماهنگ نمودن دستگاههای اجرایی به حدی ناتوان است که در ایام الله مختلف نتوانسته جلسات منظم، بموقع و البته با بیلان کاری مفید را داشته باشد.
مشکلات شهرستان هندیجان نه تنها پابرجاست بلکه گستردگی بیشتری هم پیداکرده ازچالش بگومگوهای آبگیری سدچمشیر تاناهماهنگی وضعف درمدیریت وهماهنگ نمودن مجموعه ی مدیریت شهری که نگرانی های زیادی را برای مردم وفعالین اجتماعی بوجودآورده است.
ازعدم برخورد های قانونی وجدی وهدایت پروژه های شهری وبلاتکلیفی پروژه های ازقبل مانده تاکلنگ پروژه هایی بی حساب وکتاب همچون جاده سلامت ، ازعدم برخورد باچرخانندگان مدیریت شهری تاجایی که متاسفانه مجموعه ی شهری فلج وخدمات روتین شهرهم به کندی انجام می گیرد.
گرچه انتظار می رفت دردولت سیزدهم بااین اعتبارات تخصیص یافته وهماهنگی مجلس (نمایندگان ) ودولت (استانداران وفرمانداران ) اما هم اینک این شهرستان درسایر شاخص ها آمار بسیار ضعیفی داردبعنوان مثال حتی درمواقع بحران (بارندگی های اخیر) مجموعه ستادمدیریت بحران نشان داد که شکننده است ولازم بذکراست امروزه مردم عمل می خواهندنه نمایش های روزمره..

انتظار می رفت دردوره استاندار قبل اقداماتی انجام گیرد اما باتوجه به عدم ارتباط قوی وی با استانداری ومجموعه مدیران استان دراین دوره هم موفق نبوده تاجایی که درسفر استاندار وقت نارضایتی وی ازعملکرد شهرستان قابل لمس بود.
باروی کارآمدن علی اکبر محراب استاندار جدید خوزستان باتوجه به اینکه رویکردی عملگرا وتوجه به بکارگرفتن مدیران توانمنددارد ،لذا انتظار می رود بااقدامات مطلوب کاری کند تامردم اعتماد خودرا ازروند اجرای عملکرداین دولت ازدست ندهند.
گرچه مجموعه ی دولت ونظام عزم خودرا جزم نمود تا علی رغم همه ی مشکلات وتحریم ها خدمات مطلوبی به مردم انجام گیردواعتباراتی بی سابقه را به اکثر شهرستان ها تحت عنوان عوارض آلایندگی تخصیص داداعتباراتی که هرکسی سعی میکرد بنام خود تمام کند اما متاسفانه درهندیجان این اعتبارات بی ارزش ودرگیر دعواها واختلاف نظرها وازطرفی نبود یک مدیریت واحد وهماهنگ شدوبااختلاف هاوعدم برنامه ریزی شورای شهر وشهرداری وازطرفی عدم دخالت وهماهنگی مدیر ارشد شهرستان هم کارساز نبود تاجایی که پس از ماههاهنوز اقدامی صورت نگرفته است .
مشکلات شهری وروستایی ، جاده ها ،آب ،کشاورزی ودامپروری ،اشتغال موجی ازنارضایتی هارابوجودآورده وبنظر می رسد تحرک وموجی برای امیدوجودنداردوباید سریعا ترمیم گرددتاباتوجه به پتانسیل های موجود هرچه سریعترشهرستان جایگاه خودرا پیداکند.شهری که امروز دستخوش بی مدیریتی ازقطع درختان گرفته تاپروژه های نیمه تمام وبی برنامه وهدف که جلوه ی آن خصوصا درشب های شهر گواه این مدعاست.
استاندار جدید خوزستان که چندی پیش به این شهرستان سفر کرد بخشی از ضعف مدیریتی ومشکلات شهر را ازنزدیک شاهد بود وانتظار می رود تادیرنشده با رصد دقیق اوضاع تصمیمات جدی بگیرد نه مثل خیلی ها که وعده دادند ووعده ها عملی نشد.
مشکلات قبلی هندیجان که فرمانداران سابق برخی را پیگیری نمودند بلاتکلیف مانده وآنچه انتظار می رفت محقق نشده است.
تنها دلخوشی برخی مسئولین این شهرستان چند قلم کالای همراه ملوان است که آن هم همیشه باکش وقوس های فراوان همراه بوده وجان بسیاری از جوانان را گرفته وخانواده های زیادی راداغدار کرد.
عدم پیگیری برای شغل پایدار، عدم پیشرفت وتوسعه ی فضای شهری وتبدیل هندیجان به یک شهر فاقد امکانات وخدمات شهری تاجایی که نمیتوان یک پارک درست وحسابی را پیداکردواقدامات غیر کارشناسانه نوروز امسال راهم تحت الشعاع قرار دادوعدم برنامه ریزی مناسب حتی نسبت به سالهای گذشته ریزش مسافر رابهمراه داشت ومشاهدات عینی نشان می داد که مردم ومسافران از نحوه خدمات رسانی شدیدا گله مند بودندالبته تلاش مردم برای بهتر جلوه دادن نوروز درهندیجان ستودنی است.
فریاد های مردمی درفضای مجازی علی رغم ارتباط ضعیف مدیران بامردم ونشستن دراتاق های شیشه ای وعدم سرکشی وقاطعیت در اجرای مشکلات باعث شده تاموجی از ناامیدی رابوجود آورد.
باچرخی درشهرمیتوان بخوبی ضعف مدیریت را درهندیجان ملاحظه نمود ازطرفی مشکلات قبلی از جمله مشکلات کشاورزان ، جاده ها، بهداشت ودرمان و…پابرجاست وانتظارمی رود تازود دیر نشده استاندار خوزستان یک مدیر قوی باتوجه به ظرفیت های هندیجان منصوب کندچراکه باحجم زیاد مشکلات مدیران ضعیف کارساز نخواهند بود .
عدم اطلاع رسانی مناسب وارتباط ضعیف بامردم وانتشار اقدامات وعملکردها ( اگر عملکردی باشد)، عدم ارتباط مطلوب وجذب اعتبارات ازاستان وکشورووعده های چند ماهه ازجمله مواردی است که گلایه مندی مردم رابدنبال داشته است.

اکبرشعبانی

لینک کوتاه : https://titrkhuzestan.ir/?p=2859

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.