3
(یادداشتی ازسفرامروزحسینی محراب استاندارخوزستان به شهرستان هندیجان درمورخ ۸بهمن ۱۴۰۱)

یادداشت دوم:گپ وگفتی بااستاندارخوزستان

  • کد خبر : 2423
  • 09 بهمن 1401 - 6:35
یادداشت دوم:گپ وگفتی بااستاندارخوزستان

(یادداشتی ازسفرامروزحسینی محراب استاندارخوزستان به شهرستان هندیجان درمورخ ۸بهمن ۱۴۰۱) واماجناب استاندار… شرمنده که بی پرده والبته صمیمانه دوست دارم برای یکبارهم که شده حداقل وعده ها عملی شوندلذا ضرورت میبینم برای تحقق وعده ها ابتداعا ازمواردی بگم که مسیررابرای تحقق اهداف هموارنماید. عالیجناب… درشهری که بنابه ضعف درمدیریت فرهنگی آن بارها شخص امام جمعه […]

(یادداشتی ازسفرامروزحسینی محراب استاندارخوزستان به شهرستان هندیجان درمورخ ۸بهمن ۱۴۰۱)

واماجناب استاندار…
شرمنده که بی پرده والبته صمیمانه دوست دارم برای یکبارهم که شده حداقل وعده ها عملی شوندلذا ضرورت میبینم برای تحقق وعده ها ابتداعا ازمواردی بگم که مسیررابرای تحقق اهداف هموارنماید.
عالیجناب…
درشهری که بنابه ضعف درمدیریت فرهنگی آن بارها شخص امام جمعه محترم این شهرستان ازکارفرهنگی گله منداست وامروز هم درمحضرجنابعالی بازاز فرهنگ واشاعه ی فرهنگ اسلامی وانقلابی گفت همان راه حاج قاسم است.
حاج قاسم گفتن به شعار نیست ،حاج قاسم درسیل خوزستان نه استان ها بلکه کشورهمسایه راهم به کمک سیل زدگان آورد لذا هندیجان باهمین ظرفیت ها تامدیرانداستان وکشورراپای کارنیاورد نه پیشرفت بلکه قطارآن به کندی حرکت خواهد کرد.حرکتی که امروزه مشکلات مردم این شهرستان درآب وگرفتن حق آبه ورودخانه ی آنها رابی آب وکشاورزان ودامداران رابه التماس اجبارکرده ،هندیجانی که خودسرزمین آب بوده ومحصولات باکیفیت آن نه درکشوربلکه به کشورهای همسایه صادرمیشده است.
جناب استاندارباشعاروضعف درمدیریت ها نمیشود به نتایج مطلوب رسید بلکه این میدان مدیرانی انقلابی می خواهد تاباعزم جدی حضرتعالی ومجموعه ی استان وکشور هندیجان رابه جایگاهش برساند.
آیا امروز ازهمین مدیرانی که درجلسات وشماراهمراهی کردند سئوالی کردید که چه ایده وهدف وچشم اندازی برای توسعه ی هندیجان دارند؟مدیرانی که فقط درجلسات حضورپیدامی کنند ومصوبات تعیین شده وتکراری وعدم اجرای آن (مستندات موجوداست نیازی به اشاره مستقیم ندارد)
چه اعتباری ،چه تلاشی ،چه برنامه وهدفی رااین مدیران تاکنون درسطح شهرستان وارتباط بااستان داشته اند؟
آیا مجموعه ی استان ازمشکلات ،راهکارها و…مطلع هستند؟!اگرهستندپس مسیررادراستان طی کنید اگر نیستند پس بدانید مدیران مامدیران جهادی نیستند واگر غیراز این دوبود یعنی عزمی برای رفع مشکلات درهندیجان نیست.
جناب استاندار…
آیا مردم هندیجان درروستا وشهر سزاوار این جاده ها وچاله وچوله ها هستند ؟درصورتی که سهمیه قیر مادرجایی دیگر دپومیشود وازطرفی باوجود کارخانه آسفالت موجود اما وضعیت شهر این باشد؟بارها خبراز نهضت آسفالت دادند اما مردم قضاوت کننده ی خوبی هستند ورضایت بخش نیست.
درشهری که هنوزشورا وشهرداری آن هماهنگ نیستن وپس ازیک دوره ی چندساله هنوز برسر مواردی جزئی ولی قانونی بحث وجدال دارند چه کسی باید ورود کند تاحق مردم ازبین نرود؟
آیا درمدیریت شهری این شهر برنامه ی مدونی وجوددارد تاپله های ترقی احساس شود؟
جناب حسینی محراب…
خوزستان اکثرا دچار مدیران بی انگیزه ای شده که حتی درکارهای روتین خودهم مانده اند واین درد مظلومیت را مردم میکشند‌،مردمی که درهرجانیاز بوده دین خودرا ادانموده اند…
اشتغال کاذب ،بدلیل نبود اشتغال پایدار وجان دادن دهها جوان درجاده هاآنهم معلوم نیست که قانونی است یاغیرقانونی امروزه یک درد است که بخش زیادی از خانواده ها را درگیر کرده که آیا جوانشان سالم به خانه خواهد رسید یانه؟
فرارسرمایه هابدلیل عدم مدیریت مدیران هندیجان رانه تنها به پیشرفت بلکه به عقب کشانده آنهم بدلیل نبود دلسوزی ،حمایت ازسرمایه گذار،وام هایی دراختیار افراد خاص وزمین های غصبی که هیچ کدام گامی برای توسعه ی هندیجان برنداشتند بلکه توانستند درشهرها واستان های دیگر این سرمایه ها راببرند.
درشهرستانی که تکلیف پروژه هایش معلوم نیست که باچه هدف واعتباری شروع وباچه برنامه ای پایان خواهد پذیرفت بدنبال چه باید گشت؟
عالیجناب استاندار محترم…
درانتها امیدوارم بخشی از دغدغه ها رابیان کرده باشم امااگر بدنبال بالفعل نمودن ظرفیت های هندیجان هستید:
بدنبال مدیران قوی وارائه گزارش ازآنها باشید.
نهادهای نظارتی رابسیج کرده تابدون هیچ ملاحظه ای باکم کاری ویا کارهای غیر قانونی برخورد شدید نمایند.
اشتغال کاذب را سامان دهید وبفکر اشتغال پایدار بادعوت ازسرمایه گذاران استان وکشور باشید وقدم اول رامحکم برداشته تاجوانان وخانواده هایشان در این منطقه بتوانند باآرامش زندگی کنند.
احیای رودخانه وحق آبه ی شهرستان ازضرورت هاست بازیاده خواهی های بالادستی وآبگیری سدهای درمسیر رودخانه برخوردکنید.
مدیرانتان باید بابرنامه وهدف افق توسعه ی هندیجان راترسیم نمایند وبابت کوتاهی بازخواست شوند واگر مانعی برسرراه وجوددارد شفاف بیان شود.
سامان دادن به صیدوصیادی ،باتکمیل اسکله ،بنادرراموظف به انجام ماموریت های محوله کنیدعلی الخصوص پایان دادن به طرح های پرورش ماهی ومیگو
ورزش هندیجان ازدیرباز صاحب مقام بوده وامروزه می طلبد به حداقل ها توجه شود ونگاه ویژه ای به هندیجان شود،هندیجانی که تنها یک زمین چمن مصنوعی درسطح شهر داردگرچه وعده هایی داده شده امامیطلبد نگاه ویژه ای صورت گیرد.ایجاد فضاهای ورزشی ازجمله استخر،زمین های محلات ،حمایت ازورزش های قهرمانی وتیم های حاضردرلیگ های استان نیازبه نگاه ویژه داردکه بااعتبارات دولتی امکان پذیر نخواهد بودلذاباید راه چاره ای اندیشید.
جناب استاندار…
اعتبارقطعا برای هرپروژه ای نیاز است اما امروزه می طلبد پیگیر اعتبارات ازدست رفته باشید ونظارت جدی براعتبارات کنونی صورت گیردوپایانی باشد برکارهای سلیقه ای .
امروزه استان خوزستان وشهرستان هندیجان مدیر میخواهد وبس…نه آنهایی که فقط صبح سرکار می آیندوبعدازتایم هم که …
باحق آبه به طرح ۵۵۰هزارهکتاری مقام معظم رهبری مدظله العالی ورود کنید وببینید آنچه درمحدوده ی شهرستان هندیجان می باشد زمین هایش به چه کسانی تحویل داده شده؟
آیا طرح بزرگ محرومیت زدایی زمین هایش بدست اهالی این مناطق وجوانان بیکار روستاهاست؟آیا مردم منطقه ازاین طرح صاحب منفعت هستند؟
امروزه نظارت ارجع تراز کارهای اجرایی است پس میطلبد مدیران متخلف یابدون برنامه که درگذشته وحال عملکردمطلوبی نداشته اند حذف ومدیران توانمند جایگزین آنها شود نه بکارگرفتن مدیران سلیقه ای وتحت عنوان جناح وباتشکیلات خاص.
ای کاش درسفرتان ازمدیران اجرایی تان سئوال می کردید گذشته ها گذشته امادراین دولت باتخصیص اعتبارات خوب چه پروژه ای راآغازیابه بهره برداری رسانده اند تامردم آن رابه فال نیک بگیرند.
درپایان ضمن تقدیراز حضورجنابعالی درشهرستان هندیجان امیداست این سفر پایانی به دغدغه ها باشد چراکه هندیجان بااین روش اداره کردن تاسالهای آینده ظرفیت های موجودش بالفعل که نخواهد شد ازبین هم خواهد رفت.
امیدوارم ازمدیرانتان درهندیجان سئوال کنید که درسفر جنابعالی جزبیان مشکلات که اصحاب رسانه ومردم همیشه آن رافریاد زده اند پس مدیران کدام پروژه را برای کلنگ زنی جنابعالی یاافتتاح وبهره برداری داشتند؟
بازهم ضمن آرزوی موفقیت سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی راخواستاریم وامیدداریم باحضورارزشمند جنابعالی فقط یک بازدید وجلسه نباشد واثرات آن بزودی درچهره ی شهرستان نمایان شود.
هندیجان باهمه ی کمبودها دربخش های مختلف ازجمله بهداشت ودرمان ،آموزش ،ورزش وجوانان ،صیدوصیادی ،کشاورزی ودامپروری ،تجارت و… مدیر دلسوز میخواهد وبس…

اکبرشعبانی

لینک کوتاه : https://titrkhuzestan.ir/?p=2423

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.