13
دکتر محمد عبادی امروز ۲۸فروردین ۱۴۰۲ باحضور دردفترشهردار کارخودرا بعنوان شهردار آغاز نمود:

شهردار هندیجان باحکم موقت دیوان عالی کشور به کارخود بازگشت:

  • کد خبر : 2958
  • 29 فروردین 1402 - 0:47
شهردار هندیجان باحکم موقت دیوان عالی کشور به کارخود بازگشت:

دکتر محمد عبادی امروز ۲۸فروردین ۱۴۰۲ باحضور دردفترشهردار کارخودرا بعنوان شهردار آغاز نمود: به گزارش تیتر نیوز دکتر محمد عبادی که چندی پیش توسط اعضای شورای شهر بدلیل عدم احراز سکونت استیضاح شد امروز ۲۸فروردین باحکم موقت دیوان عالی کشوربه کار خودبازگشت. آنچه بیان خواهدشد مختصری است از ۲۹ خردادماه ۱۴۰۰ ومعارفه اعضای شورای شهرهندیجان […]

دکتر محمد عبادی امروز ۲۸فروردین ۱۴۰۲ باحضور دردفترشهردار کارخودرا بعنوان شهردار آغاز نمود:
به گزارش تیتر نیوز دکتر محمد عبادی که چندی پیش توسط اعضای شورای شهر بدلیل عدم احراز سکونت استیضاح شد امروز ۲۸فروردین باحکم موقت دیوان عالی کشوربه کار خودبازگشت.
آنچه بیان خواهدشد مختصری است از ۲۹ خردادماه ۱۴۰۰ ومعارفه اعضای شورای شهرهندیجان تاکنون وصرفا بیان دیدگاههای خبرنگار است که میکوشد برخی موارد را یادآور شود.
بعداز جلسه ی معارفه ی ۴عضو شورای شهرجوان ششم شهر هندیجان امیدها به شعارها ووعده های انتخاباتی بود.شورایی که انتظار میرفت عملکرد بهتری نسبت به برخی شوراهای گذشته داشته باشند اما آنچه گذشته تاکنون گویای اینست که نتوانسته اند رضایت نسبی مردم را جلب نمایند چراکه حاشیه های مختلف مانع از این رضایت مردمی گردیده است.
پس ازماهها انتخاب سرپرست های هماهنگ ودربرخی مواقع غیر هماهنگ وبررسی رزومه های افراد مختلف ورایزنی ها، از عدم تایید گزینه ای که بعدها رییس سازمان دهیاری هاوشهرداری ها استان کهگیلویه وبویراحمدشد تا نفراتی که اعضای شورا درمورد آنها به توافق نرسیدند.
اما باروی کارآمدن عضوپنجم درمهرماه ۱۴۰۰باحکم دیوان عدالت اداری تغییراتی درنحوه ی مدیریت هاورویکرد شورای اسلامی شهر هندیجان بوجودآمد، عضوی که دارای تجربیاتی بود وامیدها را بیشتر میکردامابازهم این شورانتوانست رضایت وتوجه مردم را جلب نماید.
دربین افراد مختلفی که رزومه ی آنها به گفته ی اعضای شورای شهرمورد بررسی قرار گرفت این محمد عبادی بود که نهایتا با۵رای موافق درمرداد ماه ۱۴۰۱بعنوان اولین شهردار این دوره انتخاب گردید.
عبادی که ازنیروهای بومی محسوب واصالتا هندیجانی است توانست باجلب رضایت اعضاء، این وظیفه ی خطیرراعهده دار شود.
گرچه درابتدا بسیاری از مردم بدنبال این بودند شهرداری بومی وآشنابه مشکلات شهر هندیجان سکاندار شهرداری شود اما انتخاب شهردار بومی هم چاره ساز نبود وهرروز زمزمه ی اختلاف نظرها به گوش می رسید ، ازطرفی برخی اعضاء راضی وازطرفی برخی ازروند عملکرد این شهردار بومی ناراضی بودند.مسئله ی مبهمی که همچنان پابرجاست.
اعضای مخالف ، عملکردشهردار راضعیف واعضای موافق بدنبال زمان بیشتر هستند چراکه زمان شهردار را زمان محدودی می دانند وازطرفی دیگر شهرداری که مقصر عملکرد ضعیف خودرا عدم تعامل مطلوب اعضای شورای شهرومشکلات زیاد شهرداری وشهر
می داند.
واقعیت ها راباید مورد بررسی بیشتری قرار داد اما آنچه برای همه واضح است عملکرد ضعیف ۲۲ماهه ی مدیریت شهری در هندیجان است.
ازاختلاف نظر برسر برنامه های پیشنهادی تاراکد ماندن پروژه های گذشته وحال شهرداری که بگذریم باید گفت این مردم هستند که دوداین اختلافات به چشمانشان رفته است.
اختلافات ، حواشی مختلف وتغییر درنفرات درفرصت زمان محدودوازطرفی عملکرد ضعیف داد مردم را درآوردتاجایی که مدیران ارشد شهرستان هم نتوانستند این اختلاف نظرها را کاسته و ضعف در مدیریت ها نتوانست کاری ازپیش ببرد وشورا وشهرداری رابرریل پیشرفت وتوسعه قرار دهد، تاجایی که بارصد اخبار میتوان گفت حتی وجود بزرگان ومعتمدین هم کارساز نبوده ونهایتا دربهترین زمانی که شهرنیازمندخدمت رسانی بیشتر بود شهردارشهر بدلیل عدم احراز سکونت استیضاح وباتایید کمیته تطبیق سرپرست دیگری انتخاب شد وباز همان آش وهم کاسه…
اما بااعتبارات نسبتا خوب وظرفیت هایی که هندیجان داردگرچه حق شهر بیش ازاین بود وانتظار میرفت اعتبارات بیشتری به هندیجان تخصیص داده شود اماهنوزمدیریت شهری این شهر نتوانسته رضایت مردم را بخود جلب نماید بلکه گله مندی مردم بیشتر شده است .
اگرچه دراین مدت اقداماتی توسط سرپرست انجام شد اما یقینا یک سرپرست اختیارات شهردار را نداردو شهرداری هندیجان فلج شده به کار خوددرراستای وظایفش پیش رفته است.
امروز ۲۸فروردین ۱۴۰۲شهردارباحکم موقت دیوان عالی کشورفعالیت خودرا آغاز نمود ومعلوم نیست این حکم چندروز ویاچندماه اعتبارداشته باشد وسرنوشت شهر به کجاختم شود.
هنوز هم نمیتوان مقصرین اصلی این حواشی ها را معرفی کرد و عوامل مختلفی ازجمله عدم ارتباط روشن اعضای شورا وشهردار بامردم ورسانه ها وبیان حقایق ، ازطرفی نبود یک مدیریت قوی درشهرستان که خود عملکرد ضعیفی داشته ونتوانسته دروظایف خود موفق عمل کندچه برسد به اینکه بتواند موضوعات واختلافات را باهمدلی وتعامل به نتیجه برساندهمه دست بدست هم داده تاهندیجان در۲۲ماه گذشته درمدیریت شهری موفق عمل نکند.

فارغ از قانونی بودن اقدام شورامبنی براستیضاح وصحت موضوع عدم احرازکه قانونی روند خودرا دنبال خواهد نموداما این بهانه ای شدتاحواشی ها بیشتر شده وباز میتوان گفت این مردم هندیجانند که متضرر شده اند.
دخالت برخی دستگاهها که هیچگونه وظایفی دراین خصوص نداشته اند بانامه بازی های قانونی وغیر قانونی جورا متشنج ترکرده است که درزمان دیگری اگرلازم باشد به برخی از این دستگاهها اشاره خواهد شد، دستگاههایی که درانجام وظایف سازمانی خودناتوانند اما درنامه بازی ها فعال…این اقدامات نه تنها موضوع را حل نخواهد کرد بلکه حواشی دیگری رارقم زده است .
باید زمان بگذرد تااز ورود برخی ازاین موارد اشاره کرد یااز نفراتی که معلوم نیست باکدام دیدگاه به این مسائل دامن میزنند ، افرادی که بقول ضرب المثل هم شریک دزد وهم رفیق قافله اند.

اما اعضای محترم شورای شهر…

فارغ از مسایل پیش آمده آنچه مهم است کاربرای رضای خدا واین مردم همیشه مظلوم هندیجان است ومیطلبد بابررسی موارد واختلافات گذشته وتعامل بهتر درآینده ازفرصت باقیمانده بهترین استفاده را درجهت پیشرفت وتوسعه ی هندیجان وازطرفی کارنامه ی خوبی از خود بجای بگذارید چراکه خیلی زود دیر میشود.
هنوز هم نمیتوان مقصراصلی رابسادگی معرفی کرد ودامن زدن آن درانظار عمومی اقدام پسندیده ای نیست ، گرچه حق شماست بعنوان نمایندگان مردم درشورای شهردرانجام وظایف مجموعه تان خود تصمیم گیرنده ودرآینده پاسخگوباشید اما یادآوری وبیان برخی مسائل فارغ از هرگونه حواشی لازمه ی اقدامات حال وآینده ی شماست.
دراین فرصت باقیمانده انتظار می رود باتعامل وهمکاری مجموعه ی اعضای شورا وشهردار وفارغ ازهرگونه حواشی بفکر خدمت رسانی بیشتر باشید واین محقق نخواهد شد مگر باتصمیم عاقلانه .
انتظار میرود سنگ های خودرا باشهردارواکرده وبفکر تعامل وهمکاری البته درچهار چوب وظایف قانونی شورا وحدواختیارات وازطرفی وظایف شهردار وحدواختیارات وی زمینه ی پیشرفت وتوسعه ی شهررا مدنظر قرار دهید چراکه زمان باقیمانده زمان محدودی است ، البته نباید بهانه ای شود تاعده ای ازآن سوء استفاده وسوء برداشت کنند بلکه بانرمش قهرمانانه بقول مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) بفکرراه علاج ومدیریت شهر درمسایل شهری باشید.
بنظر میرسد چنانچه بامشورت افراد خیرخواه وکارشناس وتعامل دوجانبه که چیزی ازارزش شماکم نخواهد کرد بفکر استفاده مطلوب اززمان باقیمانده ی خدمت خود باشید.
ازطرفی انتظار می رود شهردار شهر باتعامل همه جانبه وبرنامه ی آینده ی خود بتواند رضایت اعضاء را جلب نماید که همان رضایت مردم وخدمت رسانی است.
چنانچه هدف الهی باشد ، بدوراز کدورت وحواشی وتعامل همه جانبه می توان ازفرصت پیش روی بهترین استفاده رانمود بشرطی که خودخواهی ها را کنار گذاشته وبامشورت مردم وافرادخیرخواه بدنبال خدمت صادقانه باشید.

اکبرشعبانی

لینک کوتاه : https://titrkhuzestan.ir/?p=2958

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 4در انتظار بررسی : 4انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.