3
پیگیری مطالبات ،ارائه راهکارها همراه باتعامل درقالب تذکرشفاهی وکتبی وطرح سئوال ازوظایف قانونی اعضای شورای شهر است

طرح سئوال وظیفه ی قانونی اعضای شوراهای اسلامی شهراست:

  • کد خبر : 2237
  • 06 دی 1401 - 4:18
طرح سئوال وظیفه ی قانونی اعضای شوراهای اسلامی شهراست:

🔹 *طرح سئوال وظیفه ی قانونی اعضای شوراهای اسلامی شهراست:* *پیگیری مطالبات ،ارائه راهکارها همراه باتعامل ازدرقالب تذکرشفاهی وکتبی وطرح سئوال وظایف قانونی اعضای شورای شهر است :* پس ازسالهاتشکیل شوراهای اسلامی درشهروروستاها گرچه تبعات مالی وهزینه های خاص رابرای دولت فراهم می آورد اما چنانچه آگاهی نسبت به وظایف باشد محاسن زیادی دارد ومی […]

🔹 *طرح سئوال وظیفه ی قانونی اعضای شوراهای اسلامی شهراست:*

*پیگیری مطالبات ،ارائه راهکارها همراه باتعامل ازدرقالب تذکرشفاهی وکتبی وطرح سئوال وظایف قانونی اعضای شورای شهر است :*
پس ازسالهاتشکیل شوراهای اسلامی درشهروروستاها گرچه تبعات مالی وهزینه های خاص رابرای دولت فراهم می آورد اما چنانچه آگاهی نسبت به وظایف باشد محاسن زیادی دارد ومی تواند پل ارتباطی موثربین مردم ومدیران شهری باشد،اما اگراین اعضاء آشنابه وظایف وتعهدات خودنداشته باشندنتیجه عکس خواهد داد.
هندیجان درطول ادوارمختلف پس ازتشکیل شوراهای اسلامی درهردوره پتانسیل وظرفیت های خوبی داشته ومیتوان گفت اکثراعضاء دارای تحصیلات ،جوان وجویای کارونام وازطرفی متخصص هم بوده اند اما اختلافات طبیعی که دراکثر شوراها هم وجودداشته داشته وبه زبان ساده باندبازی ها ودوبه سه وچهاربه یک و…نتوانسته رضایت مردم رابدنبال داشته باشد.
دراین یادداشت مجال آن نیست که به همه موارد پرداخت اما آنچه امروزمهم است بررسی عملکرد شورای اسلامی ششم درهندیجان است.
ازبحث انتخاب ها که بگذریم باید به این فکر کرد که هرکدام ازاین اعضاء توسط مردم منتخب شده ونماینده وموظف به پاسخگویی به طرفداران خودواذهان عمومی رادارندالبته موارد قانونی وملزم به وعده های خودهستندلذا هرشهردار ومجموعه ی تابعه درفضایی باتعامل باید به نظرات مثبت اعضاء احترام گذاشته ورضایت نسبی رافراهم نمایند.
اما آنچه دراین شورا ازروزهای اول تاگذشت یکسال واندی که ازآن گذشته زمزمه هایی از اختلاف نظرهاگرچه طبیعی است به گوش می رسدگرچه درانتخاب نهایی ودرمصوبات معمولامصوبات باحداکثرآراء مثبت بوده واین راباید به فال نیک گرفت.
انتخاب سرپرستان مختلف تاانتخاب شهردارونبودبرنامه های مدون کوتاه مدت ،میان مدت وبلند مدت وعمرکوتاه سرپرستی نتوانسته رضایت مردم رابدنبال داشته باشد.
آنچه این روزها زمزمه هایی ازآن به گوش رسیده درکنار دیگر مشکلات مردم واقشار مختلف آنچه می تواند روحیه بخش باشد مدیریت مناسب شهری وایجادروحیه وانگیزه ی مردمی است.اما متاسفانه عملکردها گواه براین پروسه نیست.
دراقدامی طبق شنیده هاومدارک موجود علی اکبربیرونی ومهدی عبادی دوعضوشورای اسلامی بدنبال طرح سئوالاتی بوده وباتنظیم وتقدیم به رییس شوراخواستار پاسخگویی شهردار طبق قانون بوده اندواین حق قانونی خودرا گرچه دیرهنگام ولی ادانموده اند.
گرچه بنظر نگارنده پس ازرصد سئوالات وبررسی می توان گفت سئوالاتی منطقی بیان شده وبدنبال شفاف سازی بوده اند تابتوانند اذهان عمومی راقانع کنند.کاری که باید خودمجموعه ی شهرداری به طریق مختلف ازجمله تبلیغات ،اطلاع رسانی هانسبت به توجیه مردم وفرهنگ سازی اقدام نماید.
دردولت سیزدهم اعتبارات بانگاه مساعددولت ومجلس وپیگری های دیگر مسئولین برای اولین باراست که بانظم خاصی اعتباراتی به شهرستان ها تخصیص یافته که فرصت مناسبی است برای توسعه وپیشرفت وحرکت روبه جلو،البته درکنار طرح های درآمدزایی پایدار
باتخصیص اعتبارات حق آلایندگی گرچه برخی اعضای شورای شهر بعنوان مصوب کنندگان واذهان عمومی نسبت به آن حرف هایی دارند اما باز اگرپروژه ها قانونی وکارشناسی پیش رود می تواندگام مناسبی درپیشرفت وتوسعه ی شهرباشد شهری که متاسفانه بااینهمه ظرفیت نتوانسته جایگاه خودراپیداکند حتی برخی پروژه های قبلی هم بدلایل مختلف ازبین رفتند وحرکتی روبه عقب داشته ایم.البته بذر بدنبال بذر ناامیدی دراین شرایط حساس نبوده ونخواهیم بود چراکه بااین همه مشکلات اقتصادی ،تحریم های ظالمانه ومدیریت ناسالم برخی ها درگذشته باید اکنون امیدوارانه به فال نیک گرفت چراکه نظام واکثر مدیران سالم هدفشان خارج شدن ازاین وضعیت است.
اما سئوالات این دوعضوشورا حول چه محورهایی است وبامطالعه دقیق اذهان عمومی می توانند موردبازبینی قراردهند وبابررسی ها بدورازحب وبغض نظرات خودرا بدهند.
بخشی ازاین سئوالات بدین شرح است درصورتی که نگارنده اعتقاد براین دارد این دوعضومی می توانستند سئوالات بیشتری رامطرح نمایند اما بنظرمی رسد این شروع یک پیگیری موثراست.
ارائه گزارش شش ماهه عملکرد ،مالی ازوظایف شهرداری است گرچه این گزارش بعقیده نگارنده باید حداقل ماهیانه باشد آنهم بااین حجم ازمشکلات.
دعوت ازرسانه های مختلف وارتباط مستمر ازاین طریق بامردم وارائه گزارشات وعملکردمستند اماتاکنون این موردمحقق شده است وتعاملی مبنی برکارگروهی ومشورت ها یاپرداختن به اجرای مصوبات شورابوده است؟
یکی ازموارد مطروحه بحث اجرای پارک بانوان علی رغم تاکیدات نماینده محترم مردم درمجلس ومسئولین شهرستانی بوده ودرادوار مختلف درجلسات مکرر بحث این پارک به میان آمده وحتی نصب تابلو هم شده ولی این قشر عظیم بانوان کماکان ازوجود یک پارک مخصوص خودگله مندهستند که این دوعضودلایل عدم اجرای پروژه راخواستارشده اند.
باتوجه به وضعیت نامناسب فضای سبز شهر حتی نسبت به شهرهای اطراف باهمین شرایط آب وهوایی اقدامات خوبی صورت گرفته است البته کاشت نخل هاکارپسندیده ای است که باز نگهداری ازاینها ودیگر درختانی که بقول اعضاء کاشته شده ازمهمترین موارد است ولی متاسفانه راهکار مناسبی نبوده وبه چشم نمی آید وآنچه ملاحظه میشود بلوارهای خشک وبدون کارفضای سبز وحتی قطع درختان خودگواه براین مدعاست که گلایه مردمی راهم بدنبال داشت واین خود جای بحث دارد.
جالب است مجموعه ی شهرداری بااین همه نیروی فضای سبز حتی نتوانسته به اندازه ی یک همشهری معلول درهندیحان جنوبی هم درتوسعه ی فضای سبز موفق باشد وبنظرمی رسدوقتی یک شخص توانسته باحداقل امکانات شخصی اینگونه فعالیت نماید وبرهمگان هم آشکاراست پس حق طبیعی مردم واعضای شورای شهراست که بدانند برنامه های شهرداری برای فضای سبز چیست؟آیا کاشت این نخل ها واینهمه بازتاب خبری می تواند درآینده موثر باشد یامثل نخل های ساحلی به امان خدارها خواهندشد.بنظرمی رسد تاکاری به پایان نرسیده حرف ازآن هم به میان نیاوریم چراکه تجربه گذشته این راثابت نموده است.
علی رغم مصوبات وتاکیدات مبنی برافزایش بودجه سلامت وجمع آوری سگ های ولگرد که خطرات زیاد وزیبنده یک شهرنیست چه اقدامی تاکنون صورت گرفته است؟ البته هرمجموعه ای درهرواحد سرپرست ورییس دارد ونقش شهردار یک نقش کلیدی وارائه راهکار ونظارت است نه اینکه خود بخواهد باتوجه به حجم کاری بالاومشکلات فراوان بدنبال برخی وظایف واحدها باشدواین موردکه درادوار مختلف هم هشدارجامعه سلامت ودرمان را داشته وهم بارها به این امر پرداخته شده ولی کاراساسی صورت نگرفته که ازسئوالات مطروحه این دوعضوازرونداجرای این موردبحق است.
ارائه صورت های مالی درموارد مختلف ،ارائه گزارش عملکرد به اعضاء ومردم حداقل ازطریق رسانه ها ازوظایف شهرداری است که بازازدرخواست های بحق مطروحه می باشدکه شفافاتاکنون اقدام مطلوبی صورت نگرفته خصوصا دربحث اعتبارات اربعین حسینی علیه السلام وکمک به مواکب
دراین طرح سئوال بازبه پایین بودن سرانه فضای سبز شهرپرداخته شده واین دوعضوخواهان گزارش موقت ،میان مدت وبلند مدت هستند که خواسته ی اصلی مردم است واشاره به قطع بیش از۱۰۰اصله نهال باقدمت شده وعلت قطع آنها راخواستارشده اند.
یکی ازبرنامه هایی که مغفول واقع شده وپروژه ای است که باتوجه به محلات مختلف می تواند موثر باشدایجادویامرمت پارک های محله ای است که مورد توجه اعضای شورا بوده ولی تاکنون اقدام مناسبی صورت نگرفته ودراین سئوالات علت عدم عملکرد مناسب وارائه طرح وبرنامه هارادراین موردخواستارشده اند.پارک هایی که از انتظارات بحق محله های مختلف است واگر به هرمحله ای مراجعه کنید فقط فضای خالی باچند وسیله ی مخروبه رامشاهده خواهید کرد درصورتی که باکمترین هزینه می توان رضایت نسبی مردم را جلب کردوباحجم گرفتاری مردم بهترین محل برای شورونشاط مردم خصوصا خردسالان ونوجوان وجوانان می باشد.
ساحل سازی ازجمله موارد مهم درادوار مختلف بوده گرچه قبلا اقداماتی صورت گرفته وغیرکارشناسانه هم بوده اماباز علی رغم تاکیدات واستفاده ازظرفیت های طبیعی شهرستان یک امر بسیار مهم می باشد تاکتون علی رغم اینکه اقدام مطلوبی صورت نگرفته بلکه این خط ساحلی مملوازنخاله وزباله هاست گرچه همکاری مردم راهم می طلبد اما باز بافرهنگ سازی بعید میدانم مردم نسبت به این مهم اهتمام نداشته باشند.سئوال اینجاست اگر مردم نخاله وزباله می ریزند تاکنون چقدرفرهنگ سازی شده،چندتابلوی فرهنگ سازی نصب شده؟ چقدرازظرفیت اهالی ودوستداران محیط زیست دراین راستا استفاده شده است؟بی شک اگر اقدامات اولیه صورت گیردمردم بافرهنگ منطقه خودرا ملزم به حفظ آن می دانند.درغیراینصورت درصورت تخلف باید بدون مماشات بامتخلفین برخورد واقدامات قانونی صورت گیردکه می طلبد اجرائیات شهرداری دراین خصوص اهتمام بیشتری داشته باشد.
برخی مناطق از جزئی ترین خدمات شهری دررنج هستند مث مساکن مهرجنوبی وشمالی ومنطقه قدیمی کهباد که مورد تاکیداعضای شوراودرسئوالات این دوعضوهم مشاهده شده است ومی طلبد باظرفیت های خودشهرداری اقدام امیدوارکننده ای صورت گیرد.
ایجاد زمینه پروژه های درآمدزا برای شهرداری ازسئوالات این دوعضوشورای شهراست که ازمهمترین سئوالات مطروحه است چراکه شهرداری بااعتبارات قطره چکان حتی پاسخگوی حقوق پرسنل خودنخواهد بود.این درخواست بحق باید باکارشناسی مورد توجه قرار گیرد.
دراین سئوالات مطروحه باتوجه به اهمیت مسائل زیست محیطی وبازدیدهای صورت گرفته ازبرخی ازپروژه ها خصوصا گازسوزنمودن کارخانه آسفالت ویااستفاده ازسوخت های پاک ترویاجایگاه دفع زباله وجمع آوری اصولی آن خواستار این شده اندکه چه اقداماتی صورت گرفته است؟

علت جمع آوری بلوارمیدان ساعت تاترمینال وعدم هماهنگی لازم ازجمله موارد دیگری است که این دوعضوتوضیحات شهردار راخواستار شده اند درصورتی که این خیابان یکی ازخیابان های اصلی وقدیمی شهراست وآنچه بنظر می رسدمیش بینی های لازم صورت نگرفته که اگر اقدامی شده امیداست شفافا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.جالب است سالهاست هرپروژه ای پس ازکارشناسی وتامین اعتبارات حداقل دریک قسمت ازآن تابلویی ازپروژه نصب می شود تامشخصات پروژه ، اعتبار پیش بیتی شده وتعاریف کامل پروژه درآن قید می شودحتی زمان شروع وپایان مروژه که الحمدلله درهیچ کدام ازپروژه های شهرداری این به چشم نمیخورد پس باید به مردم واین دوعضوحق دادتاشفاف اطلاعات کاملتری ازپروژه ها ونحوه اجرلی آن داشته باشند تاموردنقد قرارنگیرند.
عقدقرارداد بابرخی پیمانکارها تحت عنوان دوشرکت ویابدون تشریفات اداری وعدم ثبت برخی درسامانه دولت ازمواردی است که اگر صحت داشته باشد وپاسخ مناسبی داده نشود ازتخلفات محرز می باشد.قطعا باید تمامی پروژه باتوجه به دستورالعمل های سالهای گذشته باثبت درسامانه دولت وطبق قوانین جاری انجام گرددکه امیداست شفاف سازی صورت گیرد.
ارائه راهکاری چندساله توافق شهرداری بااداره گاز برای برخی مشترکین که دارای مشکل انشعاب گاز هستنددرچه مرحله ای است وآیا این روند قبلی صورت می گیرد؟ چراکه بسیاری ازمردم عزیز بااین مشکل دست وپنجه نرم می کنند.
توضیح درمورداحداث ساختمان جدید شهرداری،تعیین تکلیف اموال شهرداری ازجمله مغازه ها،اعتبارات ودرآمدها ونحوه هزینه کرد آن ازمواردی است که باید گزارش آن شفافا به صحن شورا بیاید.آیااین اقدام تاکنون صورت گرفته است؟
ساخت المان ،تجهیز وتکمیل ویااحداث المان ها،زیباسازی محیطی ازجمله مواردی است که درسئوالات این دوعضوبدان اشاره شده وتوضیحات شهردار راخواستارشده اند.
توضیح قانع کننده درخصوص جابجایی دکه ها پس از سالهاازجمله مواردی است که چنانچه راهکار مناسبی صورت نگیرد موجی ازنارضایتی رابدنبال خواهد داشت ودهها سئوال دیگر که مجال پرداختن به آن نیست.
انتظارمی رود شهرداری که فرزند بومی همین منطقه است باسعه صدر ومشورت وهماهنگی وایجاد تعامل پاسخ شفافی به اعضای شورای شهر وازطریق رسانه ها به مردم بدهد البته نه رسانه های گزینشی بلکه بااعلام ودعوت ازرسانه ها ووقت مناسب وازطرفی موارد دیگری است که ازوعده های شورای شهر وازروحیات خودشهردار است که نسبت به زادگاه خودباید بدون حب وبغض پاسخگو باشد تاآیندا ای روشن را به این شارمظلوم به یادگار بگذارد.
فعال سازی واحدها،تصرف برخی زمین هاوخیابان هاتوسط متخلفین ،سامان دهی سالن مدیریت بحران ،عملی شدن وعده ی احداث زمین های چمن ومحیط های سرگرم کننده ، روشنایی معابر وپارک ها، سامادهی ورودی های سوت وکور که باکمترین اعتبار می تواند زیبای خاصی به شهر بدهد واقدامات فرهنگی ازجمله موارددیگری ایست که به عقیده نگارنده باید مورو توجه قرار گیرد خصوصا ارتباط مستقیم بامردم والگوبرداری ازنظرات کارشناسان ومشورت بامردم می تواند راهگشای بسیاری ازمشکلات باشد.
ادامه دارد….
نگارنده : اکبرشعبانی

لینک کوتاه : https://titrkhuzestan.ir/?p=2237

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.