9

چرا فرماندار هندیجان دستاوردهای سفر رییس جمهور به استان خوزستان ومصوباتی که برای این شهرستان درنظر گرفته شده است را تشریح نکرد؟! علی رغم سفرهای متعدد استانی رییس جمهور مردمی وانقلابی که چشم امید مردم خصوصا مردم خوزستان به ایشان بوددرسفر اول این دستاوردها بخوبی تشریح نشد وسهم شهرستان ها هم به اطلاع مردم رسانده نشد؟

  • کد خبر : 3311
  • 23 اردیبهشت 1402 - 3:49
چرا فرماندار هندیجان دستاوردهای سفر رییس جمهور به استان خوزستان ومصوباتی که برای این شهرستان درنظر گرفته شده است را تشریح نکرد؟!  علی رغم سفرهای متعدد استانی رییس جمهور مردمی وانقلابی که چشم امید مردم خصوصا مردم خوزستان به ایشان بوددرسفر اول این دستاوردها بخوبی تشریح نشد وسهم شهرستان ها هم به اطلاع مردم رسانده نشد؟

درسفر اخیر رییس جمهور استاندار خوزستان دستاوردهای سفر استانی رییس جمهور به خوزستان را تشریح کرد وبه کلیات مصوبات اشاره نمود اما دراین بین فرمانداران اکثر شهرستان ها از جمله هندیجان هیچ اشاره ای تاکنون به دستاوردهای شهرستانی نداشته اند؟ فرماندارهندیجان چندروزی قبل از ورود رییس جمهور سعی کرد باتشکیل کارگروههاونمایندگان اقشار مختلف از جمله […]

درسفر اخیر رییس جمهور استاندار خوزستان دستاوردهای سفر استانی رییس جمهور به خوزستان را تشریح کرد وبه کلیات مصوبات اشاره نمود اما دراین بین فرمانداران اکثر شهرستان ها از جمله هندیجان هیچ اشاره ای تاکنون به دستاوردهای شهرستانی نداشته اند؟
فرماندارهندیجان چندروزی قبل از ورود رییس جمهور سعی کرد باتشکیل کارگروههاونمایندگان اقشار مختلف از جمله نشست بااصحاب رسانه وفعالان فضای مجازی سعی نماید خواسته های آنان راجمع آوری وتلاش نماید تادرجلسه شورای اداری استانی رییس جمهور مطرح ویاپیگیر درخواست های مردمی باشد اما چرا تاکنون وی دستاورد این سفر را تشریح ننموده اند؟!
آیا دراین سفر اعتبارات خاصی باتوجه به مشکلات چندین وچند ساله ی هندیجان اختصاص یافته است؟
گرچه معاون رییس جمهور ورییس سازمان محیط زیست ورییس سازمان شیلات نمایندگان بعنوان نمایندگان رییس جمهور به هندیجان سفر کرده بودند آیاازاین سفر چیزی نصیب شهرستان هندیجان گردید؟
آیا وقت آن نرسیده پس از مدتها، همانطور که قبل ازورود رییس جمهورجلسات فعال شد وی اشاره ای به این دستاوردها می کرد؟!
چرا رغم مشکلات مختلف این شهرستان دربخش های مختلف وآگاهی بیشتر استاندار درسفرش به هندیجان ودراین مدت که عبدالحسن دریایی سکاندار فرمانداری این شهرستان است وآگاهی کاملی نسبت به مشکلات منطقه دارد مصوبات سفر استانی وآنچه برای هندیجان پیش بینی شده است اطلاع رسانی نشد؟
آیاشایسته نبود فرماندار هندیجان بازهم بانشست بااین کارگروهها واقشار مختلف از نتایج این سفر می گفت؟
درحالی که این شهرستان دچار مشکلات زیادی حتی بیشتراز قبل شده وتزریق امیدنیاز منطقه است اما متاسفانه تاکنون هیچ اطلاعی از مصوبات دردسترس نیست.
براستی فرماندار هندیجان بدنبال ادامه ی راه ونقشه ی راه استاندار خوزستان است؟ چراکه برنامه های تشریح شده ی استاندار چنانچه محقق شود کار بابرنامه وبزرگی است اما بنظر می رسد انگار هندیجان سهمی دراین مصوبات ندارد چون تاکنون هیچگونه خبری ازاین دستاوردها نیست.
بنظر می رسد فرمانداران باید به تبعیت از برنامه های استانداری خصوصا وعده های استاندار حرکت کنند اما علی الظاهر این مهم تاکنون محقق نشده چراکه مردم حتی اهالی رسانه خبری امیدوارکننده به جامعه تزریق نکرده اند حتی معاونین رییس جمهور هم وعده ی خاصی که عملی باشد نداده اند.
استاندار خوزستان درتشریح سفر رییس جمهوربه برنامه های مهمی از جمله همایش بزرگ سرمایه گذاری داخلی وخارجی اشاره نمود ولی آیا این برنامه درسایر شهرستان های استان محقق خواهد شد ؟ یا مصوباتی برای شهرستان ها هم درنظر گرفته خواهد شد؟
از محور های تشریح بومی گرایی ، اشتغال زایی دربخش های مختلف، ایجاد زمینه برای اشتغال زایی به طریق مختلف از برنامه های تشریح شده ی استاندار بود اما براستی باکدام برنامه، وآیا تلاشی وبرنامه ای پیش بینی شده است تاسهم خوزستان درآمار بیکاری که از مشکلات شهرهای مختلف استان است کاهش یابد؟!
استقبال اقوام مختلف مردم خوزستان وتاکید رییس جمهوروتوجه ایشان به مشکلات استان وی رابرآن داشت که بارها گفته اند لازم باشد چندین بار به خوزستان خواهم آمد تااز مشکلات این استانی که دین خودرا ادانموده کاسته شود .
علی اکبر حسینی محراب به تغییرات مدیریتی وبکاربردن نیروهای جوان ، خلاق انقلابی وتحول گرا پرداخته بود اما بعداز گذشت اینمدت این مهم محقق شده است؟
باتوجه به اظهارات استاندار حال باید پرسید سهم شهرستان هندیجان از ۲۳۰مصوبه و۱۸هزار میلیارد تومان رقم اعتباری این مصوبه ها چیست؟
وی همچنین به ۷هزارو۷۰۰میلیارد تومان ازسهم دستگاههای اجرایی باموافقت هیئت وزیران از بودجه های وزارت خانه ها گفته بود اما براستی سهم هندیجان چیست؟
سهم هندیجان از رقم قابل توجه تسهیلات بانکی که بنابه گفته ی وی دراختیار فرمانداران ومدیران دستگاههای اجرایی است چه خواهد بودوآیا زمان آن نرسیده که شفاف این رقم های اعتباری به اطلاع مردم رسانده شود؟!
حسینی محراب به عقب ماندگی ها دربخش بهداشت ودرمان استان هم گفته بود واز جایگزینی بیمارستان گلستان اهواز واعتباری بالغ بر ۱۵۰۰میلیارد تومان و۵۰۰میلیارد تومان ازسازمان برنامه وبودجه وهزار میلیاردتومان نیزاز سوی خیرین ووزارت بهداشت گفت اما سهم هندیجان باتنها بیمارستانش ومشکلات عدیده ای که دارد چه خواهد بود؟
هدف گذاری برای ۶۰هزارفرصت شغلی وطرح های مختلف باکمک بخش خصوصی موضوع مهمی بود که استاندار بدان اشاره نمود اما سهم هندیجان باوجود شغل های کاذب که هرازچندگاهی جوانی ازاین شغل ها پرپر میشود چه خواهد بود؟
فاینانس یک میلیاردی وحق السهم ۲۰درصدی دولت از نیشکرکه معادل ۳۰هزار میلیارد تومان میشود وهزینه در بخش کشاورزی از جمله آبیاری وذهکشی ها دراستان چقدر می تواند برای هندیجان موثر واقع شود؟
رقم بالایی درحدود ۸میلیارد یوروکه معادل ۴۰۰هزار میلیارد تومان میشوددرقالب تفاهم نامه وسرمایه گذاری چه نتیجه ای رابرای هندیجان خواهد داشت؟
مصوباتی که به گفته ی علی اکبر محراب بین ۱تاسه سال پیش بینی شده محقق شود آیا سهم شهرستان ها هم درنظر گرفته خواهد شد؟!
انتظار می رود فرماندار هندیجان همانطوری که درقبل سفر رییس جمهور بدنبال گرفتن اعتبارات وکاستن مشکلات هندیجان بود بگویدچه اقداماتی انجام داده واین اقدامات به اطلاع مردم رسانده شود تا روزی نگوید که درگذشته سهم اکثر شهرستان ها خصوصا هندیجان ازسفر رییس جمهور قابل قبول نبوده است چرا که رییس جمهورباسفرهای خود ومعاونین نشان داده عزم خودراجزم کرده تاتوجه خاصی به استان خوزستان شود.
آیابزودی شاهد سرازیری اعتبارات ودستاوردهای سفر رییس جمهور به استان خواهیم بود تا از پول های آماده ی سندیکاها درجاهای دیگر خصوصادرراستای دیگر مشکلات خصوصا مشکلات این اقشار وسرمایه گذاری برای این اقشار وصنعت وابسته به آن باشیم؟
درپایان امیداست فرماندار هندیجان وسایر دستگاههای اجرایی قدرت جذب اعتبارات ، تخصیص ودریافت بودجه وتلاش خودرا به اطلاع مردم برسانندوپس از سالها شاهد کلنگ ویابهره برداری از پروژه های مهم وحیاتی هندیجان دربخش های مختلف ازجمله تجارت ، صیدوصیادی ، کشاورزی ، آب ، اشتغال وخصوصا مدیریت فلج شهری باشیم.
اکبرشعبانی

لینک کوتاه : https://titrkhuzestan.ir/?p=3311

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.